signert


SCROLL DOWN

signert


Følgende er signert av Kunden med BankID / BankID på mobil:


Kunden og Skykontoret inngår herved slik avtale ("SKYKONTORETS ABONNEMENTSAVALE") der Kunden abonnerer på støtte til digitalisering og fornyelse av Kundens virksomhet

SKYKONTORET ABONNEMENTSAVTALE er felles for alle kunder, og regulerer rettigheter og plikter for Skykontoret og Kunden i abonnementene som tilbys. Denne Avtale erstatter alle eventuelt tidligere inngåtte avtaler mellom Kunden og Skykontoret.

Ved signatur av denne avtale aksepteres avtalevilkårene som angitt på https://skykontoret.no/avtale med passord databehandlersky. Utskrift av disse er i sin helhet vedlagt denne Avtale.

Kunden benytter skyløsning fra Microsoft (Primær databehandler) som endres og utvides kontinuerlig. For samsvar med endringer i lovverket til enhver tid (som personopplysningsloven), i skyløsningen fra Microsoft, i betingelser fra underleverandører, og for at Skykontoret skal kunne tilby et mest mulig oppdatert tjenestetilbud, kan Skykontoret endre avtalevilkårene på nettsidene. Kunden skal i så fall varsles før perioden endringen gjelder for påbegynnes. Om Kunden ikke aksepterer de endrede avtalevilkårene kan Kunden si opp Avtalen uten at de endrede vilkårene gjøres gjeldende i oppsigelsesperioden. 

Skykontorets priser er angitt i prisliste vedlagt Avtalen og på https://skykontoret.no/avtale. Ved eventuelle prisendringer, herunder endringer i satser eller beregningsmetoder, skal Kunden varsles før perioden endringen gjelder for påbegynnes. Skykontoret kan ikke endre prisene i oppsigelsesperioden. Kunden oppfordres til å skrive ut avtaleteksten på nettsidene og oppbevare disse sammen med denne Avtale.


Om Skykontorets leveranser

Leveranser fra Skykontorets kan brukes av Kunden til å effektivisere og modernisere sin virksomhet ved å:

    • Rasjonalisere og forenkle administrasjon
    • innføre nye arbeidsmetoder for digitalt arbeid, intern samhandling og kommunikasjon
    • Redusere manuelt arbeid og erstatte analoge, papirbaserte arbeidsformer med digitale
    • Bedre virksomhetens kontakt og samspill med omgivelsene ved innføring av skybaserte løsninger og nye metoder for samarbeid
    • Finne, anskaffe og innføre nye økonomi-, web- og CRM-/ medlemsløsninger

Skykontorets leveranser består av:

  1. Abonnement til fast månedspris
  2. Valgfri tilleggstjenester og miniProsjekter

Skykontorets abonnement inkluderer følgende tjenester:

sky_abb_matrise.png
 

Valgfrie tilleggstjenester og miniProsjekter:

For "Bedre" og "Best abonnement" er følgende tilleggstjenester tilgjengelige:

  • Lederprogram
  • Personlig onboarding

Følgende tilleggstjenester krever "Best abonnement":

  • Leverandørparaply
  • Sikkerhetsopsjoner
  • Integrasjon med lokal IT

For andre tilleggstjenester, se prislisten.

Avtalevilkår


Avtalevilkår


Fakturering og betaling

Abonnement og valgfrie tilleggstjenester faktureres etter Skykontorets prisliste.

Abonnement og faste tilleggstjenester faktureres forskuddsvis per kvartal, halvår eller år etter ønske fra KUNDEN. Fakturaforfall er før abonnementsperioden starter. Dersom KUNDEN ikke har hatt noen Avtale med Skykontoret fra før faktureres de 6 første månedene samlet ved oppstart (gjelder kun "Bedre" og "Best" abonnementene).

Brukere kan avvikles når som helst. Innbetalt abonnement for en avviklet bruker krediteres på faktura for neste periode, og regnes fra og med måneden etter avvikling av brukerlisensen fant sted. Minimum antall brukere er 5 for servicenivå "Bedre" og 10 for servicenivå "Best", eller det antallet som ble tegnet ved oppstart dersom det er lavere.

Ved kjøp av konsulenttjenester registrerer Skykontoret medgåtte timer på ukentlig basis. Ved å registrere sin e-post adresse på Skykontorets web mottar KUNDEN automatisk kopi av timeliste hver uke. Konsulentarbeider faktureres per påbegynte time etterskuddsvis for foregående måned.

Reklamasjon på faktura skal fremsettes skriftlig og innen 10 virkedager fra mottak. Betalingsbetingelser er fakturadato + 20 dager for abonnementet, og +10 dager for eventuelle konsulentarbeider og utstyrskjøp.


RÅDGIVNINGSMØTER

Skykontoret har påtatt seg å bistå med fornyelse og effektivisering av KUNDENs virksomhet. Som en del av dette skal Skykontoret etterstrebe å utvikle KUNDENs kompetanse innen digitalisering, foreslå tiltak og etter beste evne gi råd og veiledning innen dette området. 

KUNDEN og Skykontoret skal avholde minimum ett årlig møte for å planlegge og evaluere arbeidet med fornyelse og effektivisering hos KUNDEN. Skykontoret foreslår agenda, men KUNDEN godkjenner og velger omfanget på slike møter. Møtene kan avholdes som nettmøter dersom det er mest praktisk. Bruk av eventuelle tilleggstjenester som miniprosjekter og andre konsulentarbeider, fremdrift og resultater for forrige og neste periode knyttet til digitaliseringsarbeider hos KUNDEN skal likevel alltid gjennomgås på slike møter. Antall inkluderte rådgivningsmøter er beskrevet under Skykontoret leveranser. Dersom det er behov for flere rådgivningsmøter kan KUNDEN og Skykontoret gjerne avtale dette, og disse blir i så fall fakturert som normal seniorkonsulent.  


lynkurs - KONTINUERLIG OPPLÆRINGstilbud

Skykontorets lynkurs gir brukerne mulighet til kontinuerlig opplæring i moderne arbeidsmetoder. Skykontorets portefølje med lynkurs er i stadig utvikling og kursporteføljen vokser. Skykontorets lynkurs er kun tilgjengelig for inviterte, og alle brukere med lynkurs inkludert i abonnementet får invitasjon til lynkurs på jevnlig basis.

KUNDEN har også mulighet til å bestille lukkede, bedriftsinterne lynkurs kun for egne ansatte på ønsket tidspunkt som en tilleggstjeneste til fast pris (Se Prisliste)


BRUKERSTØTTE

KUNDEN gis en rett til brukerstøtte hos Skykontoret på telefon og e-post med tilgang til PC-basert support med skjermdeling i sanntid, virkedager kl 08-16. Brukere hos KUNDEN godkjenner selv aktivt at Skykontoret får tilgang til deres PC-skjerm i hvert enkelt tilfelle. Ingen i Skykontoret har slik tilgang til brukernes PC-skjermer i andre tilfeller.

Skykontoret har kompetanse på nyeste utgave av operativsystem og Office i skyen fra Microsoft levert av Skykontoret, og kan garantere tilgang til høyt kvalifisert support på disse. Brukerstøtte på Fagapplikasjoner forutsettes støttet av de leverandører som har levert dette til KUNDEN. Dersom KUNDEN ønsker det kan Skykontoret likevel yte slik support etter beste evne, mot vederlag tilsvarende konsulentoppdrag.

Skykontoret skal opprette en administrasjonsbruker i skyløsningen og her angi at KUNDEN har en godkjent partner på sin skyløsning. Skykontoret kan da tilbakestille passord ved behov, foreta nødvendige konfigurasjonsendringer mv. KUNDEN dekker kostnaden til slik administrasjonsbruker, men om slik kostnad overstiger kr 150,- per måned skal Skykontoret likevel innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra KUNDEN på dette.


OPPSTARTSTIDSPUNKT FOR ABONNEMENT OG AVVIKLING AV DRIFTSLEVERANDØR (gjelder kun nye kunder)

Kostnader for Skykontorets abonnement påløper først etter brukere hos KUNDEN har tatt i bruk den nye skyløsningen. Oppstartstidspunktet defineres som den første i den måneden brukerne har e-post fra skyløsningen (p.t. Office 365). KUNDENS brukere har rett til alle tjenester angitt i Planen fra Oppstartstidspunktet. Dersom KUNDEN har skyløsning fra før og har tatt i bruk e-post løsningen i denne, er Oppstartstidspunkt lik Avtaledato. Etter Oppstartstidspunktet kan KUNDEN normalt avvikle gammel leverandør med lav risiko, men slik avvikling anbefales uansett å gjøres i samråd med IT-ansvarlig fra Skykontoret.

TAUSHETSPLIKT, OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT, IMMATERIELLE RETTIGHETER

Partene har taushetsplikt om alle forretningsanliggender som de måtte få kjennskap til under sitt arbeid hos KUNDEN eller hos KUNDENs kunder.

All programvare, systemløsninger og tekniske løsninger utviklet for kunden eller kundens kunder er Partenes eiendom og skal ikke kopieres eller fjernes fra dem uten Partenes eksplisitte skriftlige samtykke. Dersom kunden bestiller særskilte konsulentoppdrag for å utvikle nye produkter eller tjenester (lynkurs, abonnementsprodukter eller andre tekniske løsninger) som viser seg å passe som en utvidelse av Skykontorets tjenester og vil kunne være av almen interesse for Skykontorets kunder skal Skykontoret ha rett til å inkludere disse i kommende versjoner av tjenestene til alle kunder. Tilsvarende vil KUNDEN få tilgang til slike tjenester utviklet for andre kunder. I slike tilfeller gjelder delt opphavsrett, der hver både KUNDEN og Skykontoret står fritt til å videreutvikle løsningen.

For produkter og løsninger fra Skykontoret som ikke omfattes av ovennevnte over, beholder Skykontoret alle rettigheter. Hver av Partene beholder alle immaterielle rettigheter til sine produkter. Partene skal i enhver sammenheng medvirke til at den annen Parts immaterielle rettigheter ivaretas av kunder og andre i markedet. Partene plikter å varsle hverandre om ethvert forsøk på ulegitimert bruk av den annen Parts produkter av tredjepart som han måtte oppdage, kopiering eller annen mangfoldiggjørelse, gratis eller mot betaling.

REKLAMASJON, MISLIGHOLD, ERSTATNING, KONFIDENSIALITET

Den Part som vil påberope seg at avtalen eller del av denne er misligholdt må omgående reklamere skriftlig etter at Parten fikk kjennskap til, eller burde fått kjennskap til slikt mislighold, dog innen 14 dager etter at oppdraget er fullført. Det skal gis en rimelig frist til å rette forholdet. Feilretting skal være den primære sanksjonen ved eventuelle kontraktsbrudd fra Skykontoret. Imidlertid skal KUNDEN kunne kreve erstatning for direkte tap dersom Skykontoret har utvist uaktsomhet. Et eventuelt erstatningskrav skal være begrenset til det dobbelte av den faste, månedlige Avtaleprisen. 

Ved betalingsmislighold fra KUNDEN skal forsinkelsesrentelovens bestemmelser gjelde. Vedvarende betalingsmislighold gir Skykontoret rett til å stenge eller holde tilbake tjenester. Ved vesentlig mislighold kan hver Part heve avtalen, dersom misligholdet ikke er brakt i orden innen 30 dager etter at varsel om vesentlig mislighold foreligger. 

Partene forplikter seg til å behandle denne Avtale konfidensielt og således ikke gi tredjemann opplysninger om avtalens innhold.

FORCE MAJEURE

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller vesentlig vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Dette inkluderer feilaktige eller fraværende ytelser fra leverandører og underleverandører.

TVISTELØSNING

Avtalen tar sikte på å etablere et langvarig samarbeid til gjensidig fordel for Partene, og det forutsettes en åpen dialog med hensyn til utfordringer og forbedringspotensial. Dersom en uenighet likevel skulle oppstå mellom Partene om forståelsen og/eller gjennomføringen av Avtalens bestemmelse skal denne søkes løst etter følgende prinsipper:

  1. Partene skal først søke å løse den oppståtte konflikt gjennom forhandlinger.
  2. Dersom Partene ikke har funnet en omforent løsning på den aktuelle konflikt innen 2 uker fra forhandlingene ble innledet, skal hver av dem ha rett til å løse tvisten ved mekling. Det forutsettes at Partene blir enige om en mekler med den kompetansen Partene mener passer best i forhold til tvisten.
  3. Dersom en omforent løsning ikke er funnet innen 2 uker etter at megling ble innledet, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved Oslo Tingsrett.

Databehandleravtale


Databehandleravtale


KUNDENs data (dokumenter, e-post, kontakter oa) lagres i Microsofts europeiske datasentra. Microsoft er KUNDENS primære databehandler og databehandleravtale fra Microsoft ligger her. KUNDENs data og databehandleravtale med Microsoft vil videreføres selv om Abonnementsavtalen med Skykontoret avsluttes.

Så lenge Avtalen med Skykontoret varer vil Skykontoret være databehandler for KUNDEN i tillegg til Microsoft, og det er derfor lovpålagt for KUNDEN å ha en databehandleravtale med Skykontoret i tillegg. Slik sekundær databehandleravtale mellom KUNDEN og Skykontoret er inngått samtidig med inngåelse av Abonnementsavtalen, og ligger her.

 

sekundær databehandleravtale


sekundær databehandleravtale


Sekundær Databehandleravtale (Skykontoret)

Bilag til Skykontorets abonnementsavtale
 
I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 er det inngått Slik avtale (Sekundær databehandleravtale), mellom Behandlingsansvarlig (KUNDEN) og Sekundær databehandler (SKYKONTORET, i dette bilag heretter kalt "Databehandler"). Primær Databehandler for KUNDEN er Microsoft og Primær databehandleravtale er henvist til som en del av abonnementsavtalen med Skykontoret.


1. Avtalens hensikt

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.
Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.


2. Formål

Skykontoret leverer brukerstøtte, opplæring og rådgivning som en løpende tjeneste til Kunden, slik at Kunden bedre kan utnytte sin skyløsning fra Microsoft for å arbeide digitalt. Skykontoret vil kun behandle personopplysninger om Kundens personell som beskrevet i denne avtalen og i den utstrekning det er rimelig og nødvendig for å utføre sine forpliktelser etter avtalen, samt for Skykontorets egen utvikling og forbedring av sine tjenester.
Skykontoret registrerer kontaktopplysninger om Kundens personell, samt deres løpende bruk av de tjenester de abonnerer på.
Kunden kan godkjenne at Skykontorets brukerstøttepersonell gis tilgang til brukeren skjerm for skjermdeling i forbindelse med feilsøking og problemløsning. Brukere hos KUNDEN godkjenner selv aktivt at Skykontoret får tilgang til deres PC-skjerm i hvert enkelt tilfelle. Skykontoret har ikke slik tilgang til brukernes PC-skjermer i andre tilfeller.
All behandling av Kundedata og Støttedata relaterte opplysninger gjøres av Behandlingsansvarlig. Skykontorets rolle som Databehandler er å administrere brukerrettigheter og tilganger til data, samt feilsøking, retting og brukerstøtte. Gjennom dette vil Skykontorets personell og nærmere angitte underleverandører ha innsyn i persondata bare for dette formål.


3. Databehandlers plikter

Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde. 
Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. 
Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette.
Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.


4. Bruk av underleverandør

Skykontoret kan engasjere underleverandører til å tilby tjenester på sine vegne. Slike underleverandører har bare tillatelse til å skaffe Kundedata og Støttedata i forbindelse med levering av tjenestene Skykontoret har engasjert dem til å utføre, og har ikke tillatelse til å bruke Kundedata og Støttedata til andre formål. Skykontoret står fortsatt ansvarlig for sine underleverandørers overholdelse av Skykontorets forpliktelser. Kunden samtykker i at Skykontoret kan overføre Kundedata og Støttedata til underleverandører. Skykontoret skal navngi underleverandører.

 
5. Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel.
Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.


6. Sikkerhetsrevisjoner

Behandlingsansvarlig skal avtale med databehandler at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner jevnlig for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen. 


7. Avtalens varighet

Avtalen gjelder så lenge Kunden har gyldig abonnement fra Skykontoret.
Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan behandlingsansvarlig pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning
Avtalen kan sies opp av begge parter med samme gjensidig frist som Skykontorets abonnementsavtale, jf. punkt 8 i denne avtalen. 


8. Ved opphør

Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. 
Det skal avtales at databehandler skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.
Databehandler skal skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.


9. Meddelelser

Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til avtaleansvarlige i Skykontorets abonnementavtale.

10. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

Prisliste


Prisliste


Skykontorets abonnement

GOD-abonnement per bruker: Kr 590,- per måned

BEDRE-abonnement per bruker: Kr 790,- per måned

BEST-abonnement per bruker: Kr 890,- per måned

Rabatter: Ideelle organisasjoner har Kr 50,- i rabatt på God, Bedre og Best. Organisasjoner med mer enn 50 brukere har Kr 100,- rabatt på abonnementene, og over 100 brukere gir Kr 200,- i rabatt.

Organisasjonen kan skifte mellom God, Bedre og Best abonnement. Skiftet gjelder dog alle ansatte, som alle må være lisensiert i et av disse abonnementene.

Nyeste Office per bruker: Kr 100,- per bruker /mnd. (Kr 50,- for ideell organisasjon)
Kun tilgjengelig for Bedre- eller Best-abonnement. Skyløsningen har Office i skyen inkludert (tilgjengelig fra nettleser). Nyeste Office lisens gir i tillegg lokalt installert Office på på PC eller MAC, som kan installeres på inntil 5 enheter. Office for mobil og nettbrett er gratis.


Ekstern konto per bruker: Kr 195,- per måned (kr 150,- for ideell organisasjon)
Gi eksterne egen e-post adresse i din virksomhet, Office i skyen, avgrenset tilgang til interne dokumentområder, tilgang til Yammer-nettverket, og brukerstøtte på skyprogrammene fra Skykontoret.

Ekstra e-post per bruker: Kr 0,-
Alle brukere kan ha e-post alias i tillegg til sin primære e-post adresse. Slik e-post uten egen brukerinnlogging kan også brukes for deling og videresending (f eks info@firmaet.no , faktura@firmaet.no, etc).

Teknisk e-postkonto per konto: Kr 50,- per måned (kr 30,- for ideell organisasjon)
E-postboks med brukerinnlogging, til f eks skanner, eller multifunksjonsskriver.


Spesialabonnement for foreninger og ideelle organisasjoner

Kontobruker Eget ansvar og risiko - Kr 0,-
Ideelle organisasjoner kan legge til brukere i skyløsningen der egne ansatte administrerer disse. Dette krever at intern ansatt hos organisasjonen har administrative rettigheter i skyløsningen, og konsekvensen er at organisasjonen overtar ansvar og risiko ikke bare for disse brukerne, men samtidig for alle brukere og for hele skyløsningen også. 

Ansvarskonto per bruker: Kr 10,- per måned (kun tilgjengelig for ideelle organisasjoner)
Skykontoret oppretter og administrerer brukere. Innrapportering må skje fra IT-kontakt i organisasjonen. Det forutsettes selvbetjent passordbytte og at organisasjonen selv håndterer brukerstøtte.

Regionsbruker: per bruker - Kr 90,- per måned  (Kr 50,- for ideelle organisasjoner)
Brukere har administrasjon og brukerstøtte fra Skykontoret. Brukerstøtte gjøres via selvbetjeningsportal der brukerne også har tilgang på kunnskapsartikler.


TILLEGGSABONNEMENT

Wifi med fjernstyring per måned: Kr 390,- per punkt.
Tjenesten inkluderer trådløst aksesspunkt og i tillegg en egen boks med fjernstyring av de trådløse enhetene fra Skykontoret. Dette gir funksjonalitet som støtter fjernoppgradering av programvare slik at denne kan oppgraderes for å tette sikkerhetshull i takt med at disse blir oppdaget.

Digital og elektronisk signatur per måned: Kr 50,- per bruker.
Digital signatur gjøres med sikker digital identifikasjon som BankID og BankID på mobil, og er sikrere enn håndskrift. Elektronisk signatur gjøres med en innskanning av din underskrift med håndskrift. Denne er etterbehandlet slik at den kan "stemples" på PDF-dokumenter og er gjennomsiktig slik at eventuell tekst under vil synes gjennom. Den vil derfor se akkurat ut som en signatur med håndskrift. Elektronisk signatur er kostnadsfri i bruk utover abonnementet. For digital signatur som bruker nasjonale løsninger for innhenting av partenes signatur påløper et gebyr fra Posten, som faktureres direkte til kunden. Dette er p.t. kr 15,- per dokument og kr 4,- for langtidsoppbevaring (avtalearkiv). Abonnementet inkluderer ekstra lederprogram, jevnlige lynkurs for alle brukere og kontinuerlig brukerstøtte for både digital- og elektronisk signatur.

Utvidet sikkerhet per bruker - Kr 150,- per måned:
Sentralisert antivirus der Skykontoret overvåker og varsling ved angrep. Gir også sikring av mobile enheter, utvidet ID sikkerhet og rapporter. Tjenesten inkluderer også Synkronisert pålogging der du har samme pålogging på PC, mobiltelefon og alle tjenester fra Microsoft.

Best sikkerhet per bruker - Kr 195,- per måned:
Din PC oppgraderes til Enterprise utgave av Windows 10 og Skykontoret krypterer dine data slik at dataene blir ubrukelige for andre dersom PCen skulle bli stjålet eller komme på avveie. Utvidet sikkerhet abonnement er inkludert.


VALGFRIE ENKELTTILTAK OG KONSULENT

Konsulent: Kr 1290,- per time / Seniorkonsulent: Kr 1590,- per time
Pris per time. Arbeider etter kl 16:00 på hverdager har overtid med 50 %. Arbeider uført etter kl 21 og helligdager har overtid med 100 %. Evt reiseutlegg refunderes etter statens satser/spesifikasjon.

Bedriftsinternt lynkurs: kr 9900,- per kurs.
Lukket lynkurs som arrangeres kun for KUNDENS egne ansatte.

Onboarding PC: Kr 3500,- 
Valgfri kjøpshjelp med rådgivning, anskaffelse og mottak med påfølgende bedriftstilpasset oppsett av PC og all programvare brukeren skal ha. 

Onboarding ny ansatt: Kr 6750,-
Valgfri kjøpshjelp med rådgivning, anskaffelse og mottak med påfølgende bedriftstilpasset oppsett av PC og all programvare den nye ansatte skal ha, og dedikert opplæring hos Skykontoret med egen instruktør.